Spring til indhold

Vedtægter

Strøby Borgerforening

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Strøby Borgerforening. Den har hjemsted i Strøby (4671- postnummerområdet)

 

 

§ 2 Foreningen formål

Foreningens formål er at

Virke som samlingspunkt for medlemmerne.
Fungere som medlemmernes talerør over for myndighederne.
Nedsætte aktivitetsgrupper blandt foreningens medlemmer til behandling af opgaver med relevans til lokalområdet.
Koordinere arbejdet i aktivitetsgrupperne.

Foreningen er upolitisk og forholder sig neutral ved alle politiske valg.

 

§ 3 Medlemskab

Foreningen er baseret på husstandsmedlemskab uden hensyntagen til antallet af beboere samt disses alder.

Enhver selvstændig husstand beliggende i 4671-postnummerområdet og som betaler kontingent kan optages som medlem af foreningen.

 

§ 4 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

På generalforsamlingen fremlægges revideret regnskab og bestyrelsens beretning til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i Stevnsbladet.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 10% af medlemmerne skriftligt begærer dette med motiveret dagsorden.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter begæringens fremkomst og varsles som en ordinær generalforsamling.

 

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen vælges foreningens daglige ledelse samt bilagskontrollant.

 

På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsen og en suppleant for bilagskontrollant. Suppelanterne vælges for ét år ad gangen.

§ 5 Foreningens ledelse

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at formand og 2 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

 

Kontaktpersoner til de af bestyrelsen godkendte aktivitetsgrupper tilforordnes bestyrelsen som observatører med tale-, men ikke stemmeret.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 6 Økonomi

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentets størrelse og drøfter budget for det kommende år.

 

§ 7 Opløsning

Opløsning af Strøby Borgerforening kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages interval og skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.

 

Eventuel formue på opløsningstidspunktet tilfalder almennyttige formål.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. april 1989.

 

– § 4 er ændret på generalforsamlingen i 1990 og i 2003.

 

– § 3 og 5 er ændret på generalforsamling i 2008.

 

– § 4 er ændret på generalforsamlingen i 2013.

 

12-03-2018

Kalender

<< maj 2024 >>
mtotfls
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kommende arrangementer